28 February 2010

.:.
Long time no see

مدت های زیادی هست که ننوشتم
دیگه یادم نیست نوشتن و ساختن رو
شنیدی می گند بزرگتر که میشی اعصابت هم مشغول تر میشه پس وقتت هم کمتر
چقدر خوب می بود که از خاطرات این مدت دور زندگی کردن از خانواده و تجربیاتم می نوشتم
ولی نکردم این کار رو و الان پشیمونم
هرجند اینقدر جذاب و جالب بوده اند این روزها که هیچ وقت از خاطرم نمیرند. ولی امروز که کمی به نوشته های گذشته چندین سال پیش رجوع کردم احساس خوبی گرفتم
احساس تغییر

باز هم بایست بنویسم.. از دردها و خوشی ها... از خاطرات و از ساختن ها

باز هم بایست بنویسم از خودم بنویسم