16 April 2008

sexual discussion .:.آقا جان من !! اینقدر برای هم قانون نگذارید !! اینقدر توضیح و تبصره نبافید

بجای دفاع یا مبارزه از نوشتن از سکس، برید یکی رو پیدا کنید و از سکس لذت ببرید

به قول یک مثال ایرانی، کون لق اونی که .. هه هه:)

0 comments:

Post a Comment