13 July 2008

بهانه و بها .:.

هوای تابستانی گرم از زیر پتو حس نمی شود. تنها تاریکی شب دلهره کوتاهی خورشید نیامده فردا و باران ناخواسته روزهای ابری و سرد تابستان شهر شمالی اروپا را در دل می اندازد

خواب باش .. بی خواب باش


0 comments:

Post a Comment