05 January 2011

تولدی دیگر .:.

بگذار ساده بگویم و بنویسم
برای باهم خندیدن تنها می بایست خوشبخت بود
خوشبختی آن لحظات کنار هم نشستن است
صمیمیت گرم کننده قلب های ماست

یک سال دیگر؛ سلامت در کنار مهمترین آدم های عمرم تولدی دیگر را جشن گرفتم
در این شب در دل صدها آرزو دارم اما مهمترینشان داشتن شانسی دوباره برای بودن در کنار عزیزانم است

خوشحال و سرمستم
خبر خوب که در انتظارش بودم هم در روز تولدم به منزل رسید
با امید و قلبی پر ایمان به سوی فردای سازندگی پیش می روم
شکرت خدایا

0 comments:

Post a Comment