06 November 2007

black in the darkness.:.

توی دانشگاه
سرما و تاریکی نوامبر پاییزی
کتاب و کامپیوتر

تنها انتظار برای رسیدن به فردا
انتظار به پایان تلاش
شروعی جدید بعد از پایانی موفق

توی دانشگاه
منتظر اتمام شب های .. شب های تکراری
کتاب و دفتر برنامه ها

تنها انتظار برای رسیدن به فردا
...

0 comments:

Post a Comment