17 April 2003

خیلی هوس کردم پابلیش کنم...

اه چه هوس گندی..مثل همه هوس های دیگه


ولی من تنها به آن هوس دهم بها که نشاند عرق سرد بر تن داغم
و خلق کند نفس نفس های تپش قلبم....و بس

0 comments:

Post a Comment