07 March 2003

ای بابا ! کجا بودی خان جان.
هیچ جا... رفته بودم گل خوری
از کی تا به حال گیاه خوار شدی
نه بابا.. گل..اونی که از ترکیب خاک و آب بوجود میاد
وا ! از کی تا حالا خاک هم خوردنی شده
از اون روزی که دل خوری ها زدودنی نشده
.....
راه حلش ؟؟

هیچ..سخت نیست...
تنها به یاد بیاور که بهار نزدیک است..
و بعد خود رو به جریان آب بسپار...
زیاد سخت نیست.. باور کن.
تنها کمی شجاعت می طلبد و بس..........

0 comments:

Post a Comment