12 November 2003

*
نمیدونم
شاید میشه آدم ها رو سرزنش کرد

شاید میشه آدم ها رو برای اشتباهاتشون سرزنش کرد

شاید میشه آدم ها رو برای بی توجهیشون سرزنش کرد

شاید میشه آدم ها رو برای بی احترامیشون سرزنش کرد

شاید میشه آدم ها رو برای سنگدلیشون سرزنش کرد

ولی میدونم
توی هیچ دین و آیینی نمیشه

هرگز نمیشه کسی رو برای خاطر

عاشق بودنش

سرزنش کرد
آدمی که تو زندگیش در حال تقاص گرفتنه.. روحش رو میسوزونه
در راه اتنقام.. در راه سودجویی.. روزمرگی.. در راه خشونت قلبی3 August 2003

0 comments:

Post a Comment