21 June 2004

:: Fotboll !

بهترین بازی مسابقه چک و هلند !! قبول ندارید ؟؟

این سوئـــــــــــــــد ما چی میکنه ولی ! هرچند اصلا خوشحال نمیشم ایتالیا ببازه و یا با 2/2 دانمارک سوئد امروز نره بالا از گروهش. ولی این ایتالی جیگلی هایی که اینقده میماست بازی کردند تا به حال همون بهتر که بمونند.

دیروز هم بازی پرتفالی گرپ فروتی بد نبود ! هرچند این مو بلندا منو کشتـــــن.
راستی هر پسری که موش بلنده و بره کوتاه کنه ! با من طرفه. خصوصا اگه اسمش باشه ...
مو خوشگله :)


من همچنان تصمیم نگرفتم طرفدار فدایی کدوم تیم بشم . اما اگه این چک قهرمان شه که واویلــــــــــا . ماشالا به این شوط ها. بزنم به تخته کلشون که هنر نمایی کردند.

فعلا شرط میندیم که »

سوئد / ایتالیا
انگلیس / فرانس
چک / هلند
ام دیگه کی مونده که قابل حساب کردن باشه :))
بالا میرند.

تا برنامه بعدی..برید تو یه بار یه خورده آبجو بخورید ؛) هاها

0 comments:

Post a Comment