25 February 2004

داشتم با خودم فکر میکردم ، تا اون روزی که پام رو از روی این کره خاکی بکنم ، چند درصد تابلو سفید زندگیم رو که خدا روز اول تولدم در اختیارم گذاشته بود خودم نقاشی کردم.

0 comments:

Post a Comment