26 October 2003

به صدای اردکی گوش فرا دادن بهتر از صد نجوای عاشقانه ات است
همچو من منی نیست
من تنها خود من است
منیــــیٍتم نیز من امآری این منم ! این بت شکسته

0 comments:

Post a Comment