30 October 2003

صدایی میشنوم

فرق زیادی بین دانستن راه است و ادامه آن...

تو در یک دستت زندگی خودت را داری و در دست دیگر زندگی او را

ما میتوانیم دنیای رویایی را برنامه ریزی کنیم

آینده دنیای ماست.آینده زمان ماست

هرگز اجازه نده یک انسان کار یک ماشین را انجام دهد

دنیا یی خلق میکنم

دنیایی بدون قانون ها..بدون مرز ها..بدون قضاوت ها

دنیایی بدون محدودیت

صدایی میشنوم

The voice of UNAVOIDABLE

0 comments:

Post a Comment