29 October 2003

وای چقده حال کردم
انقده خندیدم !

از دست کلاه قرمزی و پسر خاله !!! وایـــــــــــی یه عالمه سال بود ندیده بودمشون !

خوب حالا حال شوما خوفــــــــــــــــــــــــــــــه ؟؟

آقا یکی بگه تو این نظر خواهی تیره رنگ ماجرای این لینک ها چیه ؟ از کجا اومدن ؟؟

0 comments:

Post a Comment