25 October 2003

گاهی اوقات به مرزی ثانیه ای میرسم که اهمیت معنای صفر رو میده
جایی که بایست رها کرد.

ها ها

همه چیز رو
همه کس رو

0 comments:

Post a Comment