24 October 2003

از امروز دیگه بایست با ناخون های کوتاه ویلون بزنم
بازی تازه داره گرم میشه
یه چهچه کم داره که اونم خودم میزنم

0 comments:

Post a Comment